Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Prehľad produktov
Placement Test Tento zaraďovací test je časovo variabilný počítačový test na zistenie jazykovej úrovne študentov. Vychádza zo študentovho výkonu. Začína jednoduchými úlohami a rýchlejšie či pomalšie prechádza k úlohám zložitejším, až dosiahne študentovu jazykovú úroveň a presne ju stanoví. Test stanovuje začiatok štúdia v kurzoch DynEd.
New Dynamic English Tento kurz, zameraný na praktické a bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú schopnosť pri osvojovaní si jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a hovorenie a používa video a technológiu Rozpoznávania reči.
The Lost Secret Tento kurz pre večných začiatočníkov na báze videa, pôvodne sfilmovaný a uverejnený BBC English, obsahuje výnimočne motivujúce úlohy na zdokonalenie počúvania a hovorenia. Je založený na pútavom detektívnom príbehu obsadenom Oskarovými hercami.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíja schopnosti potrebné pre prezentáciu, pohovory, rokovania a presnú výmenu informácií v hlavných oblastiach biznisu a profesiách.
Functioning in Business Tento kurz na báze videa pripravuje študentov na zvládnutie bežných firemných a medzikultúrnych situácií. Je zameraný na všeobecnú slovnú zásobu v biznise a dôležité jazykové funkcie, ako je požiadanie, odmietnutie, navrhnutie a potvrdenie.
English by the Numbers Tento kurz pripravuje študentov na verbálne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.
Hospitality English Toto je doplnkový kurz pre oblasť hotelierstva a turistického ruchu. Zameriava sa na zdokonalenie počúvania a hovorenia a rozšírenie odbornej slovnej zásoby a pokrýva také jazykové funkcie, ako je požiadanie, odmietnutie, navrhnutie, potvrdenie a kladenie otázok.
Clear Speech Works Tento doplnkový kurz je založený na overených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých odborníkmi bostonskej Northeastern University v oblasti rečových porúch. Zameriava sa hlavne na rozlišovanie kľúčových fonémov a zdokonalenie prízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégiu počúvania, obsahuje deväť lekcií odborníkov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.
Test Mountain Jedná sa o doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.Placement Test Tento zaraďovací test je časovo variabilný počítačový test na zistenie jazykovej úrovne študentov. Vychádza zo študentovho výkonu. Začína jednoduchými úlohami a rýchlejšie či pomalšie prechádza k úlohám zložitejším, až dosiahne študentovu jazykovú úroveň a presne ju stanoví. Test stanovuje začiatok štúdia v kurzoch DynEd.
Let's Go Let's Go je milý efektívny kurz pre žiakov od 4 do 10 rokov. Tento kurz, plný pesničiek, hier a interaktívnych cvičení, ktorým deti sprevádzajú dve animované mačičky, Sam a Ginger, sa zameriava na základné štruktúry anglického jazyka a rozvíja všetky štyri jazykové schopnosti.
First English Tento kurz pre začiatočníkov vo veku od 10 do 17 rokov bol vytvorený špeciálne na to, aby pomohol žiakom vo školskom prostredí. Dialógy a časti zamerané na počúvanie, gramatiku a slovnú zásobu čerpajú zo školského života a z domácnosti a rozvíjajú dlhodobé učenie, a nie krátkodobé memorovanie.
English for Success Tento kurz pre žiakov základnej jazykovej úrovne vo veku od 10 do 17 let pripravuje na používanie angličtiny v škole a vo vyučovacích predmetoch, ako je matematika, fyzika, geografia, dejepis alebo angličtina. Naučí žiakov jazyk prezentovania, vysvetľovania, kladenia otázok, zadávania domácich úloh a testov.
The Lost Secret Tento kurz pre večných začiatočníkov na báze videa, pôvodne sfilmovaný a uverejnený BBC English, obsahuje výnimočne motivujúce úlohy na zdokonalenie počúvania a hovorenia. Je založený na pútavom detektívnom príbehu obsadenom Oskarovými hercami.
Dynamic Classics Tento kurz, založený na štyroch anglických klasických literárnych dielach, obsahuje príjemné ilustrácie a je doplnkom pre začínajúcich čitateľov. Obohacuje výučbu jazyka o klasickú literatúru prispôsobenú jazykovej úrovni študentov.
New Dynamic English Tento kurz, zameraný na praktické a bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú schopnosť pri osvojovaní si jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a hovorenie a používa video a technológiu Rozpoznávania reči.
English by the Numbers Tento kurz pripravuje študentov na verbálne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.
Clear Speech Works Tento doplnkový kurz je založený na overených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých odborníkmi bostonskej Northeastern University v oblasti rečových porúch. Zameriava sa hlavne na rozlišovanie kľúčových fonémov a zdokonalenie prízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégiu počúvania, obsahuje deväť lekcií odborníkov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.
Test Mountain Jedná sa o doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.Aviation English Placement Test Tento zaraďovací test stanoví štartovaciu študijnú úroveň pre pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a študentov letectva v súbore kurzov DynEd Aviation English. Okrem počúvania, slovnej zásoby a komponentov jazykovej štruktúry tvorí súčasť tohto testu špeciálny test plynulosti hovoreného prejavu obsahujúci Rozpoznávanie reči. Výsledky testu zodpovedajú úrovniam ICAO 1 - 5.
Aviation English for Pilots Tento kurz pomáha pilotom zvýšiť jazykovú spôsobilosť v oblasti hovoreného prejavu na takú úroveň, aby boli schopní spoľahlivo komunikovať v tiesňových a nepredvídateľných situáciách. Absolventi tohto kurzu, založeného na bežných aj mimoriadnych situáciách v leteckom prostredí, dosiahnu jazykovú úroveň 4 a vyššiu podľa štandardov ICAO.
Aviation English for Controllers Tento kurz pomáha riadiacim letovej prevádzky dosiahnuť úroveň jazykovej spôsobilosti 4 podľa štandardov ICAO. Kurz obsahuje kľúčové jazykové pojmy, slovnú zásobu a frázy potrebné pre hladkú komunikáciu medzi riadiacim letovej prevádzky a pilotom zaručujúcu bezpečnú letovú prevádzku.
New Dynamic English Tento kurz, zameraný na praktické a bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú schopnosť pri osvojovaní si jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a hovorenie a používa video a technológiu Rozpoznávania reči.
The Lost Secret Tento kurz pre večných začiatočníkov na báze videa, pôvodne sfilmovaný a uverejnený BBC English, obsahuje výnimočne motivujúce úlohy na zdokonalenie počúvania a hovorenia. Je založený na pútavom detektívnom príbehu obsadenom Oskarovými hercami.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíja schopnosti potrebné pre prezentáciu, pohovory, rokovania a presnú výmenu informácií v hlavných oblastiach biznisu a profesiách.
Functioning in Business Tento kurz na báze videa pripravuje študentov na zvládnutie bežných firemných a medzikultúrnych situácií. Je zameraný na všeobecnú slovnú zásobu v biznise a dôležité jazykové funkcie, ako je požiadanie, odmietnutie, navrhnutie a potvrdenie.
English by the Numbers Tento kurz pripravuje študentov na verbálne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.
Hospitality English Toto je doplnkový kurz pre oblasť hotelierstva a turistického ruchu. Zameriava sa na zdokonalenie počúvania a hovorenia a rozšírenie odbornej slovnej zásoby a pokrýva také jazykové funkcie, ako je požiadanie, odmietnutie, navrhnutie, potvrdenie a kladenie otázok.
Clear Speech Works Tento doplnkový kurz je založený na overených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých odborníkmi bostonskej Northeastern University v oblasti rečových porúch. Zameriava sa hlavne na rozlišovanie kľúčových fonémov a zdokonalenie prízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégiu počúvania, obsahuje deväť lekcií odborníkov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.
Test Mountain Jedná sa o doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.

PODPORNÝ SOFTWARE

Na začiatku štúdia s využitím systému DynEd sa aktuálna úroveň zvládnutia jazyka zisťuje pomocou zaraďovacieho testu. Tento variabilne dlhý test, ktorý sa prispôsobuje výkonu študenta, určí jeho počiatočný bod štúdia v kurzoch DynEd a zaistí, že bude študovať na optimálnej študijnej úrovni. Prístup k testom riadi Records Manager.

Aplikácia Records Manager podrobne eviduje všetky činnosti každého študenta a jeho študijnú históriu, vrátane výsledkov testov, doby, frekvencie a postupu štúdia, a ďalej tiež podrobné informácie, ako študent využíva študijné funkcie, ako je Nahrávanie vlastného hlasu, cvičenie s Rozpoznávaním reči alebo funkcia Zopakovať. Pre osvojenie si jazyka sú všetky tieto údaje veľmi dôležité. Prostredníctvom Inteligentného tútora získavajú učitelia a študenti konštruktívnu spätnú väzbu. Tá pomáha študentom zlepšovať výkonnosť v učebných činnostiach. Údaje z Records Manageru sa dajú tiež využívať na kontrolu zodpovedného prístupu všetkých zúčastnených, na kontrolu postupu štúdia a rozboru efektívnosti.

Records Manager systému DynEd, ktorý získal rad ocenení,
 • sleduje, analyzuje a riadi študijné aktivity študentov,
 • umožňuje študentom sledovať vlastné študijné záznamy,
 • umožňuje učiteľom sledovať podrobné informácie o učebných aktivitách študentov a na ich základe ich viesť
  k dosiahnutiu optimálnych výsledkov,
 • uchováva záznamy študentov a triedy pre každý kurz a lekciu a vytvára správy o priebehu štúdia, ktoré sa dajú podľa potreby vytlačiť, exportovať alebo poslať e-mailom a vložiť do iných databáz,
 • využíva Inteligentného tútora na hodnotenie a zvýšenie kvality činností študentov.

Unikátna patentovaná technológia Shuffler neustále sleduje pokrok študenta a dynamicky prispôsobuje obsah učiva jeho výkonu. Postupne ko sa študent zdokonaľuje, zvyšuje sa počet možností výberu a hĺbka učiva. Študentom, ktorí majú ťažkosti, sa učivo opakuje častejšie. Takto program na študenta reaguje, a tím individualizuje úlohy v prezentačných lekciách a jednotlivé cvičenia.

Indikátor Percento splnenia ukazuje, ako efektívne študent študoval a precvičil si každú lekciu. Študenti by mali každú lekciu splniť na 80 %, čo vyžaduje, aby každú lekciu preštudovali niekoľkokrát, nechali si vety opakovať a nahrávali svoj hlas. Týmto spôsobom postupujú od porozumenia a precvičovania k dokonalému zvládnutiu látky. Hneď ako dosiahnu požadované percentá, automaticky sa im sprístupní príslušné kontrolné testy. Priebežné kontrolné testy systému DynEd sú počítačové výkonnostné testy určené k hodnoteniu študentovho pokroku a potvrdenie zvládnutia jazykových schopností získaných v každom kurze.

Študijné záznamy zobrazujú dobu štúdia venovanú každej lekcii, počet študijných sedení, Percento splnenia, výsledky kvízov a testov a úrovne Shuffleru. Súčasťou Records Manageru je Inteligentný tútor. Ten sleduje a hodnotí všetky študijné aktivity, vrátane frekvencie štúdia a využívanie dôležitých študijných funkcií, ako je Nahrávanie vlastného hlasu a Rozpoznávanie reči. Študentom aj učiteľovi poskytuje konkrétnu písomnú spätnú väzbu o študijných návykoch študentov, vrátane študijného skóre každého z nich, a súčasne konkrétne odporúčanie, ako tieto návyky zlepšiť.

Najnovším programom DynEd je kurz Príprava učiteľov. Tento kurz je zameraný ako na objasnenie princípov fungovania mozgu v procese učenia, z ktorých jazykové výukové programy DynEd vychádzajú, ako aj na praktické používanie tohto systému. Kurz pomáha učiteľom lepšie pochopiť teóriu a spôsob používania systému DynEd v praxi, a tým zefektívniť ich výučbu.
Riešenie DynEd Business English Language pre dospelých je súbor integrovaných kurzov, ktorý pomáha študentom všetkých jazykových úrovní zdokonaliť ich komunikačné schopnosti. Tieto kurzy zaujmú a udržia záujem študentov po celú dobu, ktorú potrebujú na osvojenie si jazyka. Viac informácií o kurzoch pre dospelých získate tu.

Riešenie DynEd English Language pre školy je súbor integrovaných kurzov, ktorý pomáha žiakom a študentom všetkých jazykových úrovní zdokonaliť ich komunikačné schopnosti. Tieto kurzy zaujmú a udržia záujem žiakov po celú dobu, ktorú potrebujú na osvojenie si jazyka. Viac informácií o kurzoch pre žiakov/študentov škôl a univerzít získate tu.