Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov spoloènosti EdWay SK s. r. o., Hroznová 10, Bratislava, PSČ 831 01, IČO: 46 493 433, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Odddiel: Sro, Vložka číslo 82881/B (v d'alšom iba 'EdWay SK s.r.o.') pokrýva zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ktoré môžu nastať kedykoḱvek pri komunikácii s EdWay SK s.r.o., napr. ak navštívite naše webovské stránky www.dyned.sk, nakupujete alebo používate produkty a služby DynEd alebo kontaktujete našich obchodných zástupcov alebo zástupcov poskytujúcich podporu. Rešpektujeme vaše právo na súkromie, chápeme potrebu kontrolovať používanie vašich osobných údajov a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vás ochránili.

DynEd Europe B. V. vlastní všetky vlastnícke práva k webovským stránkam www.dyned.sk, vrátane práv patentových, copyrightu, obchodného tajomstva a obchodnej znaèky.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov sú v súlade s právnymi predpismi, hlavne so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

GDPR
Spoločnosť DynEd Europe je plne kompatibilná s aktuálne platnými zásadami GDPR.

SÚHLAS SO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Používanie našich webovských stránok alebo našich produktov a služieb, vrátane akéhokoľvek sporu týkajúceho sa ochrany osobných údajov, podlieha týmto zásadám Ochrany osobných údajov. Navštívením www.dyned.sk SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. EdWay SK s.r.o. si vyhradzuje právo tieto zásady Ochrany osobných údajov kedykoľvek upravi v súlade s platnou právnou úpravou. Používatelia budú ma na webovských stránkach vždy k dispozícií poslednú platnú verziu zásad Ochrany osobných údajov.

ČO BY STE MALI EŠTE VEDIE O SVOJOM SÚKROMÍ?
EdWay SK s.r.o. berie vaše súkromie veľmi vážne. Nepredávame ani neprenajímame vaše kontaktné údaje marketingovým agentúram èi tretím stranám ktoré nie sú našimi zmluvnými partnermi. K zaisteniu lepších služieb môžeme zdieľa vaše osobné údaje s inými subjektmi v rámci medzinárodnej skupiny firiem DynEd, ktoré ich budú chráni v súlade s týmito zásadami Ochrany osobných údajov alebo podľa ich vlastných zásad ochrany osobných údajov.

EdWay SK s.r.o. podnikne kroky - vrátane úradných, technických a fyzických opatrení - k zabezpeèeniu vašich osobných údajov proti strate, krádeži a zneužitiu, ako i proti neoprávnenému prístupu, odhaleniu, zmene a znièeniu. Mnohé tretie strany majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa od našich líšia. Tieto zásady Ochrany osobných údajov sa vzahujú na naše webovské stránky a nevzahujú sa na ktorékoľvek iné stránky, na ktoré sa cez naše webovské stránky dostanete. Aj keï vynakladáme maximálne úsilie na zabezpeèenie vašich údajov, nemáme kontrolu nad postupmi iných stránok.

Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci iba v prípade splnenia zákonných predpokladov na ich sprístupnenie.

KONTAKT
Radi uvítame vaše pripomienky a otázky ohľadom zásad Ochrany osobných údajov alebo akékoľvek iné podnety tykajúce sa našich webovských stránok. V prípade, že máte otázky, pripomienky èi obavy ohľadom týchto zásad Ochrany osobných údajov nebo spracovania údajov, kontaktujte nás prosím na info@edway.sk.