Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Riešenie výučby anglického jazyka DynEd

Riešenie výučby anglického jazyka DynEd Našim cieľom je podporovať dospelých a deti v rozvoji ich komunikačných schopností v angličtine, ktoré uplatnia v praktickom živote. Rekurzívne hierarchické rozpoznávanie (RHR) systému DynEd je jediné riešenie výučby anglického jazyka, ktoré vychádza
z princípov fungovania mozgu. Táto teória osvojovania si jazyka, ktorú DynEd aplikuje od roku 1987, sa opiera o výskumy neurovied (neuroscience). RHR poskytuje jedinečný rámec pre kombinované vzdelávanie, tzv. blended learning, ktoré optimalizuje využívanie technológií. DynEd sa špecializuje na anglický jazyk. Pre výučbu angličtiny je svojím obsahom zďaleka najrozsiahlejší, má 15 rôznych kurzov, každý špeciálne vyvinutý pre určitú vekovú kategóriu, jazykovou úroveň alebo jazykovú špecializáciu. Riešenie DynEd je systém kombinovaného jazykového vzdelávania, ktorý stelesňuje najlepšie rysy tradičnej výučby a súčasnej multimediálnej technológie. Študenti ťažia nielen z hodín vedených učiteľom, ale aj z následného samoštúdia s využitím počítača - buď online alebo offline - pričom je všetko navrhnuté tak, aby proces výučby prebiehal optimálne. Systém sledovania štúdia na báze umelej inteligencie umiestni študenta na zodpovedajúcu študijnú úroveň a po každom prevedenom učebnom kroku mu individuálne prispôsobuje stupeň náročnosti preberanej látky. Systém tiež sleduje behaviorálne vzorce učenia študenta, vyhodnocuje jeho pokrok prostredníctvom automatickej písomnej spätnej väzby a poskytuje konkrétne odporúčania, ako študijné návyky zlepšiť. Meria tiež efektivitu individuálnej výučby i výučby v triede (študijné skóre).

Riešenie výučby anglického jazyka DynEd V čom je systém DynEd jedinečný
Riešenie DynEd je najúčinnejší spôsob osvojovania si anglického jazyka. Zvyšuje efektivitu učenia, a tak urýchľuje zvládnutie jazyka minimálne trikrát oproti tradičným metódam výučby a minimálne dvakrát oproti štandardným programom pre výučbu jazyka s podporou počítača. DynEd vyvinul špeciálne časovo variabilné počítačové testy na stanovenie úrovne jazykových schopností.
K dispozícii sú tri odlišné typy zaraďovacích testov: pre deti, pre dospelých a pre leteckých špecialistov. Systém DynEd sa tiež môže pochváliť priebežnými kontrolnými testami a jedinečnými testami plynulosti hovoreného prejavu. DynEd ponúka bezplatnú technickú podporu na lokálnej aj európskej úrovni, ako aj bezplatné automatické aktualizácie všetkých kurzov. Rozsiahly kurz Príprava učiteľov, všetky podporné nástroje, návody a online príručky pre učiteľov sú tiež bezplatné.

 • Systém DynEd, založený na vedeckých výskumoch a optimálnom využití technológií, predstavuje zásadný posun vo výučbe anglického jazyka. Rozvíja všetky štyri jazykové schopnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie).
 • Behom osvojovania si jazyka sa v mozgu rozvíja najprv počúvanie. Schopnosť, ktorá sa rozvíja následne, je hovorenie, ktoré je potrebné často precvičovať spolu s počúvaním.
 • Systém DynEd využíva najpokročilejšiu technológiu rozpoznávania reči, ktorá pomáha rozvíjať plynulosť prejavu študenta.
 • Čítanie a písanie využívajú jazykový základ vybudovaný počúvaním a hovorením. Tieto schopnosti predpokladajú zvládnutie jazykových štruktúr a konceptov a práve tieto systém DynEd buduje.
 • Pre osvojenie si jazyka je veľmi dôležité efektívne precvičovanie. DynEd sa zameriava na poskytovanie, sledovanie a riadenie nácviku jazykových štruktúr, a to ako v triede, tak mimo nej.
 • Existujú výrazné rozdiely medzi tradičnými prístupmi výučby podľa učebníc a prístupom založeným na počúvaní a vizuálnej podpore, ktorý je podstatou všetkých kurzov DynEd.
 • Študijné materiály určené hovoriacim s rodným anglickým jazykom nie sú vhodné pre tých, ktorých rodný jazyk nie je angličtina. DynEd sa špecializuje práve na túto druhú skupinu.

DynEd International a DynEd Europe B.V.
Firma DynEd International, Inc. bola založená v roku 1987 v San Francisku. Táto spoločnosť vyvinula úplne prvé CD-ROM pre jazykovú výučbu, ktoré si nechala v USA patentovať. Od tej doby sa vďaka mnohokrát oceneným kurzom DynEd stal absolútnou špičkou vo výučbe jazykov s podporou počítača a úspešne sa podľa neho učia desiatky miliónov študentov na celom svete.
Spoločnosť DynEd Europe B.V. je výhradným partnerom DynEd International, Inc. pre Európu. DynEd Europe B.V. bol založený roku 2008 a sídli v Amsterdame.